Nasz
zespół
Do Państwa
dyspozycji
CENTRUM STOMATOLOGII ESTETYCZNEJ I IMPLANTOLOGII PANACEUM SULIBORSCY

ZESPÓŁ

Jesteśmy do Państwa dyspozycji

Przez lata funkcjonowania naszego Centrum stworzyliśmy doskonały zespół fachowców, precyzyjny i doskonale funkcjonujący. Każdy z nas jest świadomy roli i wkładu, jaki do niego wnosi. Zarówno lekarze, jak i osoby odpowiedzialne za funcjonowanie Centrum to osoby o szczególnych walorach i kompetencjach. Systematycznie podnosimy nasz poziom wiedzy biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach.

Mogą być Państwo pewni, że trafiają pod opiekę profesjonalistów, dla których dobro Pacjenta i najlepszy, możliwy efekt leczenia to najwyższy priorytet. Dysponując odpowiednimi warunkami i specjalistycznym zapleczem jesteśmy w stanie sprostać największym wyzwaniom. Państwa uśmiech, szczery i piękny to dla nas największa nagroda i potwierdzenie jakości naszej pracy.

picture
picture
picture

NASZA KADRA

Prof. dr hab. n med.
Stanisław Suliborski

Absolwent Oddziału Stomatologii AM w Łodzi, specjalista II stopnia z protetyki stomatologicznej. Wieloletni dyrektor Instytutu Stomatologii AM, twórca pierwszego najnowocześniejszego w Polsce Instytutu Stomatologii AM w Łodzi. Twórca i wieloletni Kierownik Zakładu Propedeutyki i Diagnostyki Stomatologicznej, Kierownik Katedry Stomatologii Ogólnej Wydziału Lekarsko-Dentystycznego UM w Łodzi. Konsultant wojewódzki z zakresu protetyki stomatologicznej. Nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń lekarzy dentystów, lek. specjalistów, promotor 9 prac doktorskich, opiekun kilku rozpraw habilitacyjnych, wielokrotny recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych. Autor ponad 140 publikacji i ponad 120 streszczeń ogłoszonych drukiem w polskich i zagranicznych czasopismach stomatologicznych. Członek wielu organizacji zawodowych polskich i międzynarodowych. Redaktor naukowy kilku książek z dziedziny stomatologii odtwórczej międzynarodowych wydawnictw takich jak Quintessence, Elsevier, Wiley-Blackwell i innych. Członek wielu redakcji czasopism z dziedziny stomatologii. Redaktor naczelny pisma Stomatologia Estetyczna wydawanej przez międzynarodowe wydawnictwo Elsevier, kierownik naukowy wielu zjazdów i sympozjów krajowych i międzynarodowych. Wykładowca z dziedziny szeroko pojętej stomatologii odtwórczej i stomatologii estetycznej. Ukończył szereg kursów za granicą: w USA, Francji, Niemczech, Liechtensteinie, Szwajcarii oraz w polskich ośrodkach akademickich. Prowadzi kursy, wykłady i demonstracje kliniczne z zakresu protetyki stomatologicznej, stomatologii estetycznej, implantologii, stomatologii odtwórczej. W ramach praktyki prywatnej jako założyciel i współtwórca 'Panaceum' Centrum Stomatologii Estetycznej od 1992 zajmuje się stomatologią estetyczną, protetyką stomatologiczną, stomatologią ogólną. Skupia się na wprowadzaniu do praktyki stomatologicznej technik adhezyjnych, które umożliwiają wdrażanie zasad, które nazwał Mini Max. Konsultuje pacjentów z trudnymi problemami stomatologicznymi. Zajmuje się ustalaniem zasad kompleksowej opieki stomatologicznej, zabiegami odtwórczymi z zakresu stomatologii estetycznej, problemami odbudowy startych patologicznie zębów z zastosowaniem zasad stomatologii minimalnie inwazyjnej , korektą wad zgryzu metodami opartymi o zjawisko adhezji materiałów odtwórczych do tkanek zęba, leczeniem protetycznym trudnych przypadków klinicznych.

dr n.med.
Beata Ostrowska-Suliborska

Ukończyła z wyróżnieniem studia w Akademii Medycznej w Łodzi na Oddziale Stomatologicznym, w którym przez wiele lat pracowała na etacie adiunkta. Równocześnie, od ukończenia studiów, prowadzi prywatną praktykę jako założyciel i współtwórca 'Panaceum' Centrum Stomatologii Estetycznej. Jest wszechstronnym praktykiem ze specjalizacją w stomatologii ogólnej, stomatologii zachowawczej i periodontologii z chorobami błony śluzowej i przyzębia oraz wyróżnionym doktoratem w dziedzinie radiologii cyfrowej. Jako nauczyciel akademicki była organizatorem i kierownikiem Ośrodka Implantologii Stomatologicznej IS AM w Łodzi oraz przez wiele lat prowadziła zajęcia fakultatywne z Implantologii dla V rogu stomatologii. Jako jedna z pierwszych i nielicznych osób w Polsce otrzymała certyfikat Lidera Umiejętności w implantologii a Centrum Panaceum akredytacje ogólnopolskiego stowarzyszenia Implantologii stomatologicznej. W stowarzyszeniu przez wiele lat pełniła funkcję Prezesa Ośrodka Regionalnego OSIS-EDI. Ukończyła kilkanaście kursów i staży za granicą głownie w USA a także Niemczech, Francji, Włoszech, Liechtensteinie, Szwajcarii, Portugalii, Szwecji, oraz prowadziła trzymiesięczne zajęcia ze studentów jako profesor wizytujący w Uniwersytecie British Columbia w Kanadzie. Równie intensywnie uczestniczy w naukowych i szkoleniowych konferencjach w kraju. w Od 20 lat prowadzi szeroką działalność szkoleniową przed i po dyplomową w postaci wykładów, seminariów i demonstracji klinicznych, z zakresu implantologii, periodontologii, estetycznej stomatologii odtwórczej i diagnostyki obrazowej. W ostatnich latach pełniła funkcję redaktora polskiego wydania czasopisma QDT (Quintessence of Dental Technology) oraz zastępcy redaktora Stomatologii Estetycznej, jest równiez członkiem rady naukowej czasopisma Periodontologia/Implanty oraz e-Dentico i recenzentem polskich wydań książek z dziedziny implantologii i periodontologii. Obecnie z satysfakcją realizuje swoje zainteresowania w pracy klinicznej wdrażając w procesie planowania i leczenia zasady obowiązujące w naszym Centrum. Zgodnie z nimi, rozwiązanie problemów stomatologicznych Pacjenta powinno być możliwie kompleksowe lecz prowadzone z maksymalnym poszanowaniem tkanek zęba i metodami, które będą najbardziej korzystne dla Pacjenta.

Prof. nadzw. dr hab. n. med.
Monika Łukomska-Szymańska

Od roku 2001 pracuje w Zakładzie Stomatologii Ogólnej, Katedry Somatologii Odtwórczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W 2004 roku otrzymała stopień doktora nauk medycznych (z wyróżnieniem), a w roku 2013 - tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. Dorobek naukowy obejmuje ponad 180 artykułów oraz streszczeń w języku angielskim i polskim. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na optymalizacji właściwości biomateriałów stosowanych w stomatologii oraz na diagnostyce i leczeniu zaburzeń narządu żucia. W roku 2008 uzyskała tytuł specjalisty z zakresu protetyki stomatologicznej, a w roku 2017 - tytuł specjalisty z zakresu stomatologii zachowawczej z endodoncją. Od 16 lat regularnie i konsekwentnie doskonali swoje umiejętności na wielu konferencjach i kursach szkolenia podyplomowego w Polsce oraz zagranicą (m.in. pobyt naukowy na Uniwersytecie Maryland w Baltimore, USA; Lava COS 3MESPE Seefeld, Niemcy; Round Table 3MESPE Seefeld; Oregon Heath & Science University, Portland, USA). W praktyce klinicznej specjalizuje się w stomatologii estetycznej, endodoncji mikroskopowej, protetyce (licówki, korony pełnoceramiczne, CAD-CAM, korony oraz mosty na podbudowie z tlenku cyrkonu i metalu) oraz periodontologii. Jako cel stawia sobie profesjonalną i kompleksową opiekę stomatologiczną ze szczególnym naciskiem na zdrowy, piękny uśmiech oraz komfort pacjenta. Pracuje według najwyższych standardów europejskich oraz najnowszych wytycznych diagnostycznych i terapeutycznych. Posiada 16-letnie doświadczenie w zakresie dydaktyki ze studentami kierunku lekarsko-dentystycznego, technik dentystycznych oraz Wydziału Studiów w języku angielskim. Ponadto bierze udział w przygotowaniu, prowadzeniu i organizacji kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów w toku specjalizacji z protetyki stomatologicznej. Czynnie uczestniczy w pracach towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Stomatologicznego, Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej (vice-prezes), Polskie Towarzystwo Edukacji Medyczno-Dentystycznej „SAPIENTIA”. Posiada biegłą znajomość języka angielskiego oraz bardzo dobrą - języka niemieckiego.

Dr
Iwo Miszczuk

lek. dent. Iwo Miszczuk - ab­sol­went Uni­wer­sy­te­tu Me­dycz­ne­go w Ło­dzi. Staż podyplomo­wy od­był w In­sty­tucie Sto­ma­to­lo­gii Cen­tral­nego Sz­pi­ta­la Kli­nicz­nego w Ło­dzi. Wy­ko­nu­je za­bie­gi z za­kre­su sto­ma­to­lo­gii za­cho­waw­czej, sto­ma­to­lo­gii es­te­tycz­nej i prote­ty­ki. Uczest­ni­cząc w licz­nych kur­sach sta­le po­sze­rza swo­ją wie­dzę w za­kre­sie mi­ni­mal­nie inwa­zyj­nej sto­ma­to­lo­gii cy­fro­wej, protetyki i rehabilitacji stawu skroniowo-żuchwowego. W swojej praktyce ogromną wagę przywiązuje do estetyki, jakości i precyzji wykonanych przez siebie zabiegów. Prywatnie muzyk, pasjonat narciarstwa alpejskiego i windsurfingu, w wolnych chwilach poświęcający czas na słuchanie dobrej muzyki i gotowanie dla najbliższych.

Dr
Marta Chabrowska

lek. dent. Marta Chabrowska - absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2012r. Specjalista z dziedziny protetyki stomatologicznej. Wykonuje zabiegi z dziedziny stomatologii zachowawczej, stomatologii estetycznej, endodoncji i protetyki. Specjalizuje się w odbudowach pełnoceramicznych w technologii CAD/CAM CEREC. Członek PTS.

Dr
Wojciech Chabrowski

lek. dent. Wojciech Chabrowski - absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 1988r. W roku 1992 uzyskał specjalizację I stopnia ze stomatologii ogólnej. Wykonuje zabiegi z dziedziny stomatologii zachowawczej, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej, endodoncji i protetyki. Członek PTS. Uczestniczy w wielu kursach z zakresu stomatologii odtwórczej stale poszerzając swoją wiedzę i umiejętności zawodowe.

Dr
Adrian Gnatek

lek. dent. Adrian Gnatek - absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Staż podyplomowy odbył w Centralnym Szpitalu Klinicznym Instytut Stomatologii w Łodzi. Doktorant Zakładu Chirurgii Stomatologicznej UM w Łodzi, gdzie zajmuje się wykorzystaniem skoncentrowanych czynników wzrostu (CGF) oraz osocza bogatego w fibrynę (PRF) z krwi pacjenta w zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej oraz prowadzi zajęcia dydaktyczne ze studentami stomatologii. Specjalizant (chirurgia stomatologiczna) Kliniki Chirurgii Szczękowo- Twarzowej Szpitala im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi. Autor i współautor wielu publikacji naukowych z dziedziny chirurgii stomatologicznej. Uczestnik licznych szkoleń oraz konferencji chirurgicznych i implantologicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej (PTChJU). Biegle włada językiem angielskim. W swojej pracy ceni profesjonalizm i najwyższą jakość. Przyjmując pacjentów jest wierny zasadzie "lecz chorego tak jakbyś sam chciał być leczony".

Dr
Beata Jakubowska

lek. dent. Beata Jakubowska ukończyła akademię Medyczną w Łodzi w 1989 r. W 1998 r. uzyskała specjalizację ze stomatologii ogólnej pierwszego stopnia. Od początku kariery zawodowej związana jest z Kliniką Stomatologii Estetycznej i Implantologii „Panaceum” prof. Stanisława Suliborskiego i dr Beaty Ostrowskiej-Suliborskiej. Prowadzi przede wszystkim leczenie z zakresu stomatologii estetycznej, zachowawczej i endodoncji. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach obejmujących tematykę stomatologii estetycznej i endodoncji.

Dr
Natalia Lamperska

lek. dent. Natalia Lamperska - absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Staż podyplomowy odbyła w Szpitalu im. Wojskowej Akademii Medycznej - Centralny Szpital Weteranów w Łodzi. W 2016 roku ukończyła staż w Inderprastha Dental College&Hospital w New Delhi w Indiach. Doktorantka w Zakładzie Stomatologii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wykładowca w Policealnej Szkole Technik Dentystycznych w Łodzi na kierunku Higienistka Stomatologiczna. Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepszego Studenta Stomatologii w roku akademickim 2015/16. Działaczka organizacji studenckich, Wiceprezes, a następnie Prezes Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii w Łodzi, założycielka i Wiceprezes Towarzystwa Młoda Stomatologia UM w Łodzi. W swojej pracy stawia na jakość i precyzję - wszystkie zabiegi wykonuje w powiększeniu (mikroskop, lupy). Aby móc oferować swoim Pacjentom najnowocześniejsze metody leczenia nieustannie podnosi swoje kwalifikacje. Regularnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych szkoleniach z zakresu endodoncji, stomatologii zachowawczej oraz stomatologii estetycznej i minimalnie inwazyjnej. W celu uzyskania najpiękniejszego uśmiechu chętnie sięga do najnowszych technologii. Pokazuje swoim Pacjentom, że zabiegi stomatologiczne mogą być bezbolesne, a sama wizyta może przebiegać w przyjemnej atmosferze. Nadmiar energii pożytkuje na bieganie i podróżowanie. Motto życiowe: "Daj kobiecie odpowiednie buty, a podbije świat!"

Dr
Tomasz Żurawski

Dr Tomasz Żurawski ukończył wydział stomatologii na Akademii Medycznej w Łodzi w 1993r. Po odbyciu stażu podyplomowego pracował w państwowej poradni ogólnostomatologicznej, a następnie w latach 1996-99 w poradni ortodoncji. W roku 1997 uzyskał specjalizację I stopnia ze stomatologii ogólnej, pogłębiając równocześnie wiedzę z dziedziny ortodoncji. W leczeniu swoich pacjentów wykorzystuje techniki z dziedziny ortodoncji jak i stomatologii zachowawczej oraz protetyki, co pozwala uzyskać najlepsze estetycznie i funkcjonalnie wyniki. Z placówką „Panaceum” związany jest od 2012 roku. Prowadzi leczenie ortodontyczne oraz ortodontyczne wspomaganie leczenia protetycznego i endodontycznego. Dr Żurawski podnosi swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach z różnych dziedzin stomatologii, starając się jak najlepiej je wykorzystać dla dobra pacjentów.

ZAPRASZAMY DO NAS

OFERTA

Proponujemy kompleksowe leczenie stomatologiczne zgodne z najlepszymi standardami i wiedzą. Nasza gruntowna znajomość tematu pozwala rzeczowo określić zakres i sposób leczenia. Zapraszamy na konsultacje.
więcej

ZESPÓŁ

Jesteśmy zgranym zespołem fachowców. Cały nasz doskonale przygotowany i kompetentny personel jest w stanie sprostać nawet największym wyzwaniom. Nasi Pacjenci są pod dobrą i troskliwą opieką.
więcej

KONTAKT

Mieścimy się w samym sercu pięknej Łodzi, przy jednej z najbardziej znanych i lubianych ulic - Piotrkowskiej 114. W tym niezwykłym miejscu przenika się tradycja i nowoczesność. Nie jest trudno nas znaleźć.
więcej

"ZDROWIE CHOREGO NAJWYŻSZYM PRAWEM."

- Hipokrates -

panaceumsuliborscy
PANACEUM SULIBORSCY, ul. Piotrkowska 114, 90 - 006 Łódź, rejestracja@panaceumsuliborscy.pl
TEL.: (42) 632 17 83, (42) 632 18 65
© Copyright by Panaceum Suliborscy | impasto.com.pl